obsah košíku: Celkem 0ks / 0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1/ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti R.S.P., s.r.o. na adrese http://www.rsp.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel - R.S.P., s.r.o., se sídlem Zenklova 168, Praha 8, IČ: 25073028, DIČ: CZ25073028, zapsán v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47293, adresa pro doručování: R.S.P. s.r.o., obchodní kancelář, Nádražní 165, 375 01 Týn nad Vltavou, tel.: +420 385 731 803, +420 385 732 993, fax: +420 385 731 702; Bankovní spojení:  ČSOB Č.Budějovice a.s. č.ú. 162972478/0300; email: obchod@rsp.cz) a kupujícího (podnikající subjekt), resp. kupující (spotřebitel).¨

 

2/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu podmínkami neupraveném i zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (zejména jeho ust. § 409 a násl.) a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 

1/ U objednávky podané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu rsp.cz bude nejprve potrvrzeno její obdržení. Pro kupujícího je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Potvrzení o obdržení objednávky bude bezodkladně provedeno prostřednictvím elektronické pošty. Akceptace objednávky bude provedena následně prostřednictvím elektronické pošty.

 

2/ Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 

 

3/ Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění platném v okamžiku podání objednávky a že s nimi souhlasí. 

 

4/ Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem akceptace objednávky.

 

5/ Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Součástí tohoto postupu je i předcházející registrace nového kupujícího, dosud neregistrovaného v systému internetového obchodu http://www.rsp.cz.

 

6/ Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, tj. adresa kupujícího nebo dodací adresa kupujícího, uvedená v objednávce, odlišná od adresy uvedené v registraci.

 

7/ Předmětem smlouvy je výhradně zboží specifikované v potvrzené objednávce (obchodní označení, množství atd.)

 

8/ Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím a to okamžikem události, která nastane později.

 

9/ Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle postupů souladných s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data poskytovat třetím osobám. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

 

10/ Kupující nenese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně prodávajícího.

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího 

 

1/ Prodávající je povinnen do 1 pracovního dne od okamžiku akceptace objednávky prodávajícím  předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného kupujícím v objednávce jako místo dodání.

 

2/ Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě stanovený v čl.III. odst.2., je povinnen na toto neprodleně upozornit kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se dotýká zejména zboží, které není skladem a nebo je v omezeném množství skladem, jehož termín dodání závisí na dodacích možnostech dodavatele prodávajícího

 

3/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud kupující opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude kupující bez odkladu informován.

 

4/ Prodávající je povinnen dodat zboží bez vad, se specifikovanými vlastnostmi, včetně příslušné  dokumentace. Prodávající je povinnen dodat zboží vyhovující normám a jiným právním předpisům, které jsou součástí právního řádu České republiky.

 

IV.  Práva a povinnosti kupujícího 

 

1/ Kupující je povinnen uvést správné a pravdivé registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.

 

2/ Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu řádně a včas.

 

3/ Kupující potvrzuje převzetí zboží podpisem dodacího listu popř. podpisem přepravních dokumentů.

 

V. Záruka / reklamační řád 

 

1/ Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v zákonném rozsahu, nejméně však v délce 2 let od převzetí předmětu koupě.

 

2/  Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem /reklamační řád/ a právním řádem České republiky. 

 

3/ V případě, že bylo zboží doručeno prostřednictvím služeb České pošty, je kupující povinnen oznámit prodávajícímu závadu do 24 hodin od převzetí zásilky a ve stejné lhůtě i přímo na dodávající pobočky České pošty z důvodu zachování reklamačních lhůt dle platného reklamačního řádu České pošty. Při dodání zásilky prostřednictvím jiného dopravce můžete uplatnit reklamaci na poškozenou zásilku nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží (zásilky), přičemž se po této době zásilka považuje za kompletní a bezchybnou

 

5/ Záruka se nevztahuje na škody způsobené:  

- neodborným použitím či instalací zboží

- poškození v důsledku manipulace zjevně vedoucí k poškození

- mechanickým poškozením nebo opotřebením

- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku

- živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)

 

VI. Právo na opravu, změnu kupní ceny, platební podmínky a výhrada vlastnického práva 

 

1/ Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti R.S.P., s.r.o. na adrese http://www.rsp.cz jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb. K ceně zboží je připočítávána cena přepravy a expediční náklady (balné atd.) jejichž výše je závislá na způsobu přepravy. /ceník přepravy a expedičních nákladů/.

 

2/ Kupní cena bude považována za zaplacenou okamžikem připsání celé kupní ceny za celou dodávku na běžný účet prodávajícího (ČSOB Č.Budějovice a.s. č.ú. 162972478/0300) v případě platby předem nebo před převzetím předmětu koupě uhrazením v hotovosti oprávněnému pracovníkovi pověřené přepravní společnosti, popř. oprávněnému pracovníkovi provozovatele poštovních služeb.

 

3/ Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy 

 

1/ Pro případ prodlení prodávajícího - Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 Obchodního zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně dohodnutém termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy pro prodlení prodávajícího, od okamžiku, kdy mu byla doručena zpráva o předání zboží k přepravě do místa dodání.

 

2/ Pro případ prodlení kupujícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení kupujícího, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny zboží nebo neposkytnutí potřebné součinnosti při určování způsobu přepravy, při doručování zboží a převzetí zboží. Právo prodávajícího na náhradu škody není dotčeno.

 

3/ Pro případ vad zboží – je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Oznámení o vadách musí být prodávajícímu doručeno do 3 dnů od okamžiku zjištění vady. Podstatným způsobem je kupní smlouva porušena v případě, pokud má zboží neodstranitelné vady bránící jeho úžívání. Neodstraní-li prodávající vady zboží, kterými je smlouva porušena nepodstatně, v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevá z kupní smlouvy.

 

4/ Ostatní - Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (např. z důvodu, že dané zboží se již nevyrábí)

 

5/ Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty,  v případě že budou zaslány zpět na dobírku.

 

6/ Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny formou poštovní poukázky nebo převodem na bankovní účet kupujícího.

 

7/ Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení,  včetně veškerého příslušenství, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě, vrácené zboží musí obsahovat veškeré dodací podklady (zejm. zálohovou fakturu, daňový doklad, doklad o zaplacení, záruční listy, návody), v opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno (*). Kupující své právo na odstoupení od smlouvy uplatní osobně v prodejně prodávajícího vrácením zboží a projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.  

(*) nebo modifikace...... V případě že nebudou splněny požadavky stanovené v čl. VII. Odst. 7., zejména pokdu dojde k poškození zboží v době jeho držení kupujícím, dodá-li kupující zpět zboží nekompletní, bude od kupujícího nárokována úhrada za spotřebovanou či poškozenou část předmětu smlouvy. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1/ Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti R.S.P., s.r.o. na adrese http://www.rsp.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchtoobchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (zejm. dohoda o expedičních, resp. dopravních nákladech).

 

2/ Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku kupujícího, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

 

3/ Kupní smlouva mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím je uzavírána v jazyce českém.

 

4/ Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky kupujícím (spotřebitelem), je možno odstranit na základě žádosti kupujícího, provedené elektronickou poštou či doporučeným dopisem. Prodávající účtuje za opravu chyb způsobených kupujícím (spotřebitelem) paušální částku 200,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět koupě či jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy, když v souladu s čl. II. Obchodních podmínek je odeslanou a akceptovanou objednávkou kupující neodvolatelně vázán. Náklady na opravu chybného údaje nebudou prodávajícím účtovány pokud taková chyba nevyvolá prodávajícímu žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody.

 

Poslední aktualizace provedeno dne 28.4.2008 s účinností od 31.10.2007 


Kategorie 

Rychlá objednávka 

Infobox 

Napište nám ... 

Opište správně text z obrázku:
Obnovení kódu

platební metody 

 • Platba převodem
 • Platba hotově
 • Platba dobírkou

  

 • ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

Přihlášení uživatele 

TOP10 nejprodávanejší 

 1. Dveřní závěs SIKU 3D K2120 (18-21 mm) - RAL 8019 - HNĚDÁ
 2. HOPPE dveřní klika/klika TOKYO - ELOX BRONZ (2085773)
 3. HOPPE dveřní madlo/klika TOKYO - ELOX PŘÍRODNÍ (2137684)
 4. HOPPE klika/klika interiérová AMSTERDAM PZ (rozety) - NEREZ MATNÝ (3289743)
 5. HOPPE dveřní klika/klika LIVERPOOL - BÍLÁ F9016 (2971126)
 6. HOPPE klika/klika interiérová GENT OB (rozety) - NEREZ MATNÝ (2635448)
 7. HOPPE klika/klika interiérová GENT PZ (rozety) - NEREZ MATNÝ (2635309)
 8. HOPPE klika/klika interiérová CARDIFF PZ (rozety) - NEREZ MATNÝ (2635878)
 9. HOPPE klika/klika interiérová VERONA OB (štít) - ELOX PŘÍRODNÍ (151027302)
 10. HOPPE klika/klika interiérová VERONA PZ (štít) - ELOX PŘÍRODNÍ (151027310)


Adresa společnosti: R.S.P. s.r.o., Nádražní 165, Tel: 385 731 803, 385 721 211, fax: 385 731 702, GSM brána: 608 103 067, 608 103 068.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.